Arengukava 2016-26

 Eesti Kutsehaigete Liidu  arengukava 2016.-2026.aastaks

 

Tegevuse eesmärk

 *Eesti  Kutsehaigete Liit on avalikes huvides tegutsev eraõiguslik juriidiliste  isikute  vabatahtlik ühendus, mis ühendab kutsehaigete ühinguid , teisi juriidilisi ühinguid, kelle tegevusvaldkonnaks on töö kutsehaigete ja tööõnnetuses kannatanutega.

 *Kutsehaigete Liidu  põhieesmärk  on kutsehaigete ja tööõnnetuses  kannatanute õiguste kaitsmine, elukvaliteedi parandamine, informeerimine ja kutsehaigeid  puudutavate poliitikate kujundamise protsessis  osalemine.

*Eesti Kutsehaigete Liit on kutsehaigete poliitika edendamise  alaseks üleriigiliseks koostöö – ning koordinatsiooniorganiks  Eestis .

Visioon

*Eesti Kutsehaigete Liit on tugev strateegiline  koostööpartner maakondlikele   organisatsioonidele kutsehaigete heaolu edendamisel, kaitstes kutsehaigete  inim- ,kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi.

* Tõstab kutsehaigete  suutlikkust osaleda ühiskondlikus  elus ja tööturul.

Tegevusplaanid

*.Üleriigiliste teabepäevade ,ühistegevuse ja koolitusürituste korraldamine .

*Liikmesorganisatsioonide  juhtide regulaarne  koolitamine.

*Kutsehaigetele liikmesorganisatsioonide kaudu  kutsehaigeid puudutava  informatsiooni jagamine.

*Haigustega  toimetulekuõpetused.

*Eesti Kutsehaigete Liidu kodulehel  informatsiooni jagamine.

 *Vastavalt rahalistele  võimalustele õppematerjali väljaandmine.

 *Koostöö tegemine Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, Riigikogu  sotsiaalkomisjoniga, õiguskomisjoniga,  sotsiaalministeeriumi  ja justiitsministeeriumiga, Eesti Puuetega Inimeste Fondiga.

*Kaasata kutsehaigeid ühiskonnaellu ja parandada nende  elukvaliteeti.

*Osalemine  kutsehaigeid  puudutavate  seaduste , muude õigusaktide, eelnõude, arengukavade ,programmide  ja projektide väljatöötamises ja elluviimises.

 *Puuetega inimeste võrdsete võimaluste  loomise standardreeglite täitmise jälgimine.

*Kandidaatide esitamine  valitavatesse omavalitsuse ja riigivõimu  struktuuridesse.

*Sotsiaalne – ja juriidiline nõustamine.

*Info vahendamine ühiskonna ja  kutsehaigete vahel.

 

Arengukava  on vastu võetud 08.detsembril 2015 Eesti Kutsehaigete Liidu volikogu koosolekul.